Traditional

露坐

泠泠野水赴橫塘,坐久松風入發涼。
月淡星疏天欲曉,未妨清嘯倚胡床。

Simplified

露坐

泠泠野水赴横塘,坐久松风入发凉。
月淡星疏天欲晓,未妨清啸倚胡床。

Pronunciation

lù zuò

líng líng yě shuǐ fù héng táng , zuò jiǔ sōng fēng rù fā liáng 。
yuè dàn xīng shū tiān yù xiǎo , wèi fáng qīng xiào yǐ hú chuáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.