Traditional

青玉峽

廬南萬古峽,常有野雲封。
朝來雷雨過,白日下飛龍。

Simplified

青玉峡

庐南万古峡,常有野云封。
朝来雷雨过,白日下飞龙。

Pronunciation

qīng yù xiá

lú nán wàn gǔ xiá , cháng yǒu yě yún fēng 。
zhāo lái léi yǔ guò , bái rì xià fēi lóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.