Traditional

韋譙公挽歌二首

五瑞分王國,雙珠映後家。
文飛書上鳳,武結笥中蛇。
出豫榮前馬,回鸞喪後車。
袞衣將錫命,泉路有光華。
國騁雙騏驥,庭儀兩鳳凰。
將星連相位,玉樹伴金鄉。
歌舞侯家艷,軒裘戚裏光。
安知杜陵下,碑版已相望。

Simplified

韦谯公挽歌二首

五瑞分王国,双珠映后家。
文飞书上凤,武结笥中蛇。
出豫荣前马,回鸾丧后车。
衮衣将锡命,泉路有光华。
国骋双骐骥,庭仪两凤凰。
将星连相位,玉树伴金乡。
歌舞侯家艳,轩裘戚里光。
安知杜陵下,碑版已相望。

Pronunciation

wéi qiáo gōng wǎn gē èr shǒu

wǔ ruì fēn wáng guó , shuāng zhū yìng hòu jiā 。
wén fēi shū shàng fèng , wǔ jié sì zhōng shé 。
chū yù róng qián mǎ , huí luán sāng hòu chē 。
gǔn yī jiāng xī mìng , quán lù yǒu guāng huá 。
guó chěng shuāng qí jì , tíng yí liǎng fèng huáng 。
jiāng xīng lián xiāng wèi , yù shù bàn jīn xiāng 。
gē wǔ hóu jiā yàn , xuān qiú qī lǐ guāng 。
ān zhī dù líng xià , bēi bǎn yǐ xiāng wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.