Traditional

題東虎丘寺六韻

香剎看非遠,祗園入始深。
龍蟠松矯矯,玉立竹森森。
怪石千僧坐,靈池一劍沈。
海當亭兩面,山在寺中心。
酒熟憑花勸,詩成倩鳥吟。
寄言軒冕客,此地好抽簪。

Simplified

题东虎丘寺六韵

香刹看非远,祗园入始深。
龙蟠松矫矫,玉立竹森森。
怪石千僧坐,灵池一剑沉。
海当亭两面,山在寺中心。
酒熟凭花劝,诗成倩鸟吟。
寄言轩冕客,此地好抽簪。

Pronunciation

tí dōng hǔ qiū sì liù yùn

xiāng chà kàn fēi yuǎn , zhī yuán rù shǐ shēn 。
lóng pán sōng jiǎo jiǎo , yù lì zhú sēn sēn 。
guài shí qiān sēng zuò , líng chí yī jiàn chén 。
hǎi dāng tíng liǎng miàn , shān zài sì zhōng xīn 。
jiǔ shú píng huā quàn , shī chéng qiàn niǎo yín 。
jì yán xuān miǎn kè , cǐ dì hǎo chōu zān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.