Traditional

題史院壁

槁木忘榮謝,閑雲任卷舒。
慵為繞枝鵲,寧作蠹書魚。
羈旅心常折,親朋夢亦疏。
溪頭釣船在,恐負此心初。

Simplified

题史院壁

槁木忘荣谢,闲云任卷舒。
慵为绕枝鹊,宁作蠹书鱼。
羁旅心常折,亲朋梦亦疏。
溪头钓船在,恐负此心初。

Pronunciation

tí shǐ yuàn bì

gǎo mù wàng róng xiè , xián yún rèn juàn shū 。
yōng wéi rào zhī què , níng zuò dù shū yú 。
jī lǚ xīn cháng zhē , qīn péng mèng yì shū 。
xī tóu diào chuán zài , kǒng fù cǐ xīn chū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.