Traditional

題李次雲窗竹

不用裁為鳴鳳管,不須截作釣魚竿。
千花百草雕零後,留向紛紛雪裏看。

Simplified

题李次云窗竹

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。
千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

Pronunciation

tí lǐ cì yún chuāng zhú

bù yòng cái wéi míng fèng guǎn , bù xū jié zuò diào yú gān 。
qiān huā bǎi cǎo diāo líng hòu , liú xiàng fēn fēn xuě lǐ kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.