Traditional

題柴言山水

陰陰山木合,幽處著柴荊。
喧中有靜意,水車終日鳴。

Simplified

题柴言山水

阴阴山木合,幽处著柴荆。
喧中有静意,水车终日鸣。

Pronunciation

tí chái yán shān shuǐ

yīn yīn shān mù hé , yōu chǔ zhù chái jīng 。
xuān zhōng yǒu jìng yì , shuǐ chē zhōng rì míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.