Traditional

題洛中第宅

水木誰家宅,門高占地寬。
懸魚掛青甃,行馬護朱欄。
春榭籠煙暖,秋庭鎖月寒。
松膠粘琥珀,筠粉撲瑯玕。
試問池臺主,多為將相官。
終身不曾到,唯展宅圖看。

Simplified

题洛中第宅

水木谁家宅,门高占地宽。
悬鱼挂青甃,行马护朱栏。
春榭笼烟暖,秋庭锁月寒。
松胶粘琥珀,筠粉扑琅玕。
试问池台主,多为将相官。
终身不曾到,唯展宅图看。

Pronunciation

tí luò zhōng dì zhái

shuǐ mù shuí jiā zhái , mén gāo zhān dì kuān 。
xuán yú guà qīng zhòu , xíng mǎ hù zhū lán 。
chūn xiè lóng yān nuǎn , qiū tíng suǒ yuè hán 。
sōng jiāo zhān hǔ pò , yún fěn pū láng gān 。
shì wèn chí tái zhǔ , duō wéi jiāng xiāng guān 。
zhōng shēn bù zēng dào , wéi zhǎn zhái tú kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.