Traditional

題洛苑梧葉上

舊寵悲秋扇,新恩寄早春。
聊題一片葉,將寄接流人。

Simplified

题洛苑梧叶上

旧宠悲秋扇,新恩寄早春。
聊题一片叶,将寄接流人。

Pronunciation

tí luò yuàn wú yè shàng

jiù chǒng bēi qiū shàn , xīn ēn jì zǎo chūn 。
liáo tí yī piàn yè , jiāng jì jiē liú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.