Traditional

題靈祐上人法華院木蘭花(其樹嶺南,移植此

庭種南中樹,年華幾度新。
已依初地長,獨發舊園春。
映日成華蓋,搖風散錦茵。
色空榮落處,香醉往來人。
菡萏千燈遍,芳菲一雨均。
高柯倘為楫,渡海有良因。

Simplified

题灵祐上人法华院木兰花(其树岭南,移植此

庭种南中树,年华几度新。
已依初地长,独发旧园春。
映日成华盖,摇风散锦茵。
色空荣落处,香醉往来人。
菡萏千灯遍,芳菲一雨均。
高柯倘为楫,渡海有良因。

Pronunciation

tí líng yòu shàng rén fǎ huá yuàn mù lán huā ( qí shù lǐng nán , yí zhí cǐ

tíng zhǒng nán zhōng shù , nián huá jī dù xīn 。
yǐ yī chū dì cháng , dú fā jiù yuán chūn 。
yìng rì chéng huá gài , yáo fēng sàn jǐn yīn 。
sè kōng róng luò chǔ , xiāng zuì wǎng lái rén 。
hàn dàn qiān dēng biàn , fāng fēi yī yǔ jūn 。
gāo kē tǎng wéi jí , dù hǎi yǒu liáng yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.