Traditional

題藥囊

殘暑才屬爾,新春還及茲。
真當名百藥,何止謁三醫?
半夜暾朝日,晨興飲上池。
金丹有門戶,草木爾何知!

Simplified

题药囊

残暑才属尔,新春还及兹。
真当名百药,何止谒三医?
半夜暾朝日,晨兴饮上池。
金丹有门户,草木尔何知!

Pronunciation

tí yào náng

cán shǔ cái shǔ ěr , xīn chūn huán jí zī 。
zhēn dāng míng bǎi yào , hé zhǐ yè sān yī ?
bàn yè tūn zhāo rì , chén xīng yǐn shàng chí 。
jīn dān yǒu mén hù , cǎo mù ěr hé zhī !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.