Traditional

題道靜院,院在中條山,故王顏中丞所置,虢

紫府丹成化鶴群,青松手植變龍文。
壺中別有仙家日,嶺上猶多隱士雲。
獨坐遺芳成故事,褰帷舊貌似元君。
自憐築室靈山下,徒望朝嵐與夕曛。

Simplified

题道静院,院在中条山,故王颜中丞所置,虢

紫府丹成化鹤群,青松手植变龙文。
壶中别有仙家日,岭上犹多隐士云。
独坐遗芳成故事,褰帷旧貌似元君。
自怜筑室灵山下,徒望朝岚与夕曛。

Pronunciation

tí dào jìng yuàn , yuàn zài zhōng tiáo shān , gù wáng yán zhōng chéng suǒ zhì , guó

zǐ fǔ dān chéng huà hè qún , qīng sōng shǒu zhí biàn lóng wén 。
hú zhōng bié yǒu xiān jiā rì , lǐng shàng yóu duō yǐn shì yún 。
dú zuò yí fāng chéng gù shì , qiān wéi jiù mào sì yuán jūn 。
zì lián zhù shì líng shān xià , tú wàng zhāo lán yǔ xī xūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.