Traditional

食後

食罷一覺睡,起來兩甌茶。
舉頭望日影,已復西南斜。
樂人惜日促,憂人厭年賒。
無憂無樂者,長短任生涯。

Simplified

食后

食罢一觉睡,起来两瓯茶。
举头望日影,已复西南斜。
乐人惜日促,忧人厌年赊。
无忧无乐者,长短任生涯。

Pronunciation

shí hòu

shí bà yī jué shuì , qǐ lái liǎng ōu chá 。
jǔ tóu wàng rì yǐng , yǐ fù xī nán xié 。
lè rén xī rì cù , yōu rén yàn nián shē 。
wú yōu wú lè zhě , cháng duǎn rèn shēng yá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.