Traditional

飯後自嘲

歲熟家彌困,天寒酒闕傾。
僅能炊稻飯,敢望糝藜羹。
一榻解腰臥,四廊摩腹行。
詩人要疏瘦,此日媿膨脝。

Simplified

饭後自嘲

岁熟家弥困,天寒酒阙倾。
仅能炊稻饭,敢望糁藜羹。
一榻解腰卧,四廊摩腹行。
诗人要疏瘦,此日媿膨脝。

Pronunciation

fàn hòu zì cháo

suì shú jiā mí kùn , tiān hán jiǔ què qīng 。
jǐn néng chuī dào fàn , gǎn wàng sǎn lí gēng 。
yī tà jiě yāo wò , sì láng mó fù xíng 。
shī rén yào shū shòu , cǐ rì kuì péng hēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.