Traditional

飽食閑坐

紅粒陸渾稻,白鱗伊水魴。
庖童呼我食,飯熱魚鮮香。
箸箸適我口,匙匙充我腸。
八珍與五鼎,無復心思量。
捫腹起盥漱,下階振衣裳。
繞庭行數匝,卻上檐下床。
箕踞擁裘坐,半身在日旸。
可憐飽暖味,誰肯來同嘗?
是歲大和八,兵銷時漸康。
朝庭重經術,草澤搜賢良。
堯舜求理切,夔龍啟沃忙。
懷才抱智者,無不走遑遑。
唯此不才叟,頑慵戀洛陽。
飽食不出門,閑坐不下堂。
子弟多寂寞,僮仆少精光。
衣食雖充給,神意不揚揚。
為爾謀則短,為吾謀甚長。

Simplified

饱食闲坐

红粒陆浑稻,白鳞伊水鲂。
庖童呼我食,饭热鱼鲜香。
箸箸适我口,匙匙充我肠。
八珍与五鼎,无复心思量。
扪腹起盥漱,下阶振衣裳。
绕庭行数匝,却上檐下床。
箕踞拥裘坐,半身在日旸。
可怜饱暖味,谁肯来同尝?
是岁大和八,兵销时渐康。
朝庭重经术,草泽搜贤良。
尧舜求理切,夔龙启沃忙。
怀才抱智者,无不走遑遑。
唯此不才叟,顽慵恋洛阳。
饱食不出门,闲坐不下堂。
子弟多寂寞,僮仆少精光。
衣食虽充给,神意不扬扬。
为尔谋则短,为吾谋甚长。

Pronunciation

bǎo shí xián zuò

hóng lì lù hún dào , bái lín yī shuǐ fáng 。
páo tóng hū wǒ shí , fàn rè yú xiān xiāng 。
zhù zhù shì wǒ kǒu , chí chí chōng wǒ cháng 。
bā zhēn yǔ wǔ dǐng , wú fù xīn sī liáng 。
mén fù qǐ guàn shù , xià jiē zhèn yī cháng 。
rào tíng xíng shù zā , què shàng yán xià chuáng 。
jī jù yōng qiú zuò , bàn shēn zài rì yáng 。
kě lián bǎo nuǎn wèi , shuí kěn lái tóng cháng ?
shì suì dà hé bā , bīng xiāo shí jiàn kāng 。
zhāo tíng zhòng jīng shù , cǎo zé sōu xián liáng 。
yáo shùn qiú lǐ qiē , kuí lóng qǐ wò máng 。
huái cái bào zhì zhě , wú bù zǒu huáng huáng 。
wéi cǐ bù cái sǒu , wán yōng liàn luò yáng 。
bǎo shí bù chū mén , xián zuò bù xià táng 。
zǐ dì duō jì mò , tóng pū shǎo jīng guāng 。
yī shí suī chōng gěi , shén yì bù yáng yáng 。
wéi ěr móu zé duǎn , wéi wú móu shèn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.