Traditional

首春連陰

入春十日九日陰,積雪未解雨復霪;西家船漏湖水漲,東家驢病街泥深。
去秋宿麥不入土,今年米貴如黃金。
老嫗哭子那可聽,僵死不覆黔婁衾!
州家遣騎饋春酒,欲飲復止吾何心?
出門空嘆歲華速,已見微綠生高林。

Simplified

首春连阴

入春十日九日阴,积雪未解雨复霪;西家船漏湖水涨,东家驴病街泥深。
去秋宿麦不入土,今年米贵如黄金。
老妪哭子那可听,僵死不覆黔娄衾!
州家遣骑馈春酒,欲饮复止吾何心?
出门空叹岁华速,已见微绿生高林。

Pronunciation

shǒu chūn lián yīn

rù chūn shí rì jiǔ rì yīn , jī xuě wèi jiě yǔ fù yín û xī jiā chuán lòu hú shuǐ zhǎng , dōng jiā lǘ bìng jiē ní shēn 。
qù qiū sù mài bù rù tǔ , jīn nián mǐ guì rú huáng jīn 。
lǎo yù kū zǐ nà kě tīng , jiāng sǐ bù fù qián lóu qīn !
zhōu jiā qiǎn qí kuì chūn jiǔ , yù yǐn fù zhǐ wú hé xīn ?
chū mén kōng tàn suì huá sù , yǐ jiàn wēi lǜ shēng gāo lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.