Traditional

馬殷浚城石碣篆

龍舉頭,猳掉尾。
羊為兄,猴作弟。
羊歸穴,猴離次。

Simplified

马殷浚城石碣篆

龙举头,猳掉尾。
羊为兄,猴作弟。
羊归穴,猴离次。

Pronounciation

mǎ yīn jùn chéng shí jié zhuàn

lóng jǔ tóu , jiā diào wěi 。
yáng wéi xiōng , hóu zuò dì 。
yáng guī xué , hóu lí cì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.