Traditional

鳥窠和尚贊

形羸骨瘦久修行,一納麻衣稱道情。
曾結草庵倚碧樹,天涯知有鳥窠名。

Simplified

鸟窠和尚赞

形羸骨瘦久修行,一纳麻衣称道情。
曾结草庵倚碧树,天涯知有鸟窠名。

Pronunciation

niǎo kē hé shàng zàn

xíng léi gǔ shòu jiǔ xiū xíng , yī nà má yī chēng dào qíng 。
zēng jié cǎo ān yǐ bì shù , tiān yá zhī yǒu niǎo kē míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.