Traditional

鴛鴦

雌去雄飛萬裏天,雲羅滿眼淚潸然。
不須長結風波願,鎖向金籠始兩全。

Simplified

鸳鸯

雌去雄飞万里天,云罗满眼泪潸然。
不须长结风波愿,锁向金笼始两全。

Pronunciation

yuān yāng

cí qù xióng fēi wàn lǐ tiān , yún luó mǎn yǎn lèi shān rán 。
bù xū cháng jié fēng bō yuàn , suǒ xiàng jīn lóng shǐ liǎng quán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.