Traditional

鵲橋仙

茅檐人靜,篷窗燈暗,春晚連江風雨。
林鶯巢燕總無聲,但月夜常啼杜宇。
催成清淚,驚殘孤夢,又揀深枝飛去。
故山獨自不堪聽,況半世飄然羈旅。

Simplified

鹊桥仙

茅檐人静,篷窗灯暗,春晚连江风雨。
林莺巢燕总无声,但月夜常啼杜宇。
催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。
故山独自不堪听,况半世飘然羁旅。

Pronunciation

què qiáo xiān

máo yán rén jìng , péng chuāng dēng àn , chūn wǎn lián jiāng fēng yǔ 。
lín yīng cháo yàn zǒng wú shēng , dàn yuè yè cháng tí dù yǔ 。
cuī chéng qīng lèi , jīng cán gū mèng , yòu jiǎn shēn zhī fēi qù 。
gù shān dú zì bù kān tīng , kuàng bàn shì piāo rán jī lǚ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.