Traditional

鷓鴣天

憶得當年全盛時。
人情物態自熙熙。
家家簾幕人歸晚,處處樓臺月上遲。
花市裏,使人迷。
州東無暇看州西。
都人隻到收燈夜,已向樽前約上池。

Simplified

鹧鸪天

忆得当年全盛时。
人情物态自熙熙。
家家帘幕人归晚,处处楼台月上迟。
花市里,使人迷。
州东无暇看州西。
都人只到收灯夜,已向樽前约上池。

Pronunciation

zhè gū tiān

yì dé dāng nián quán shèng shí 。
rén qíng wù tài zì xī xī 。
jiā jiā lián mù rén guī wǎn , chǔ chǔ lóu tái yuè shàng chí 。
huā shì lǐ , shǐ rén mí 。
zhōu dōng wú xiá kàn zhōu xī 。
dū rén zhī dào shōu dēng yè , yǐ xiàng zūn qián yuē shàng chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.