Traditional

鷓鴣天

喜氣乘龍步步春。
梅花影裏送君行。
君行直到藍橋處,一見雲英便愛卿。
鸞鶴舞,鳳凰鳴。
群仙簇擁綠衣人。
我嗏有句叮嚀話,千萬時思望白雲。

Simplified

鹧鸪天

喜气乘龙步步春。
梅花影里送君行。
君行直到蓝桥处,一见云英便爱卿。
鸾鹤舞,凤凰鸣。
群仙簇拥绿衣人。
我嗏有句叮咛话,千万时思望白云。

Pronunciation

zhè gū tiān

xǐ qì chéng lóng bù bù chūn 。
méi huā yǐng lǐ sòng jūn xíng 。
jūn xíng zhí dào lán qiáo chǔ , yī jiàn yún yīng biàn ài qīng 。
luán hè wǔ , fèng huáng míng 。
qún xiān cù yōng lǜ yī rén 。
wǒ chB yǒu jù dīng níng huà , qiān wàn shí sī wàng bái yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.