Traditional

鷓鴣天

象榻香篝冷寶猊。
虺蛇吉夢寤驚時。
緹縈生下雖無益,謝女他年或解圍。
花骨脈,雪膚肌。
飛瓊抱送下瑤池。
弄璋錯寫何妨事,愛女從來甚愛兒。

Simplified

鹧鸪天

象榻香篝冷宝猊。
虺蛇吉梦寤惊时。
缇萦生下虽无益,谢女他年或解围。
花骨脉,雪肤肌。
飞琼抱送下瑶池。
弄璋错写何妨事,爱女从来甚爱儿。

Pronunciation

zhè gū tiān

xiàng tà xiāng gōu lěng bǎo ní 。
huǐ shé jí mèng wù jīng shí 。
tí yíng shēng xià suī wú yì , xiè nǚ tā nián huò jiě wéi 。
huā gǔ mài , xuě fū jī 。
fēi qióng bào sòng xià yáo chí 。
nòng zhāng cuò xiě hé fáng shì , ài nǚ cóng lái shèn ài ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.