Traditional

**香

自小孤雲,身外無縈系。
披一片,搭一片,逍遙快活計。
破葫瓢,腰間掛,別無行李。
是人笑我沒操持。
盡教傍人點指。
古廟祠堂,且共泥神作戲。
破砂盆,潑瓦罐,折匙無筋。
破紙被,糊包定,彎*打睡。
隻等待,行滿功成朝玉帝。
方表男兒有誌。

Simplified

**香

自小孤云,身外无萦系。
披一片,搭一片,逍遥快活计。
破葫瓢,腰间挂,别无行李。
是人笑我没操持。
尽教傍人点指。
古庙祠堂,且共泥神作戏。
破砂盆,泼瓦罐,折匙无筋。
破纸被,糊包定,弯*打睡。
只等待,行满功成朝玉帝。
方表男儿有志。

Pronunciation

êê xiāng

zì xiǎo gū yún , shēn wài wú yíng xì 。
pī yī piàn , dā yī piàn , xiāo yáo kuài huó jì 。
pò hú piáo , yāo jiān guà , bié wú xíng lǐ 。
shì rén xiào wǒ méi cāo chí 。
jìn jiào bàng rén diǎn zhǐ 。
gǔ miào cí táng , qiě gòng ní shén zuò xì 。
pò shā pén , pō wǎ guàn , zhē chí wú jīn 。
pò zhǐ bèi , hū bāo dìng , wān ê dǎ shuì 。
zhī děng dài , xíng mǎn gōng chéng zhāo yù dì 。
fāng biǎo nán ér yǒu zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.