Poem Poetsort ascending Posted Rating
麻續王流於伊勢國伊良虞嶋之時人哀傷作歌 (Manyoshu 23) Manyoshu 9 October 2018
0
(天皇遊猟蒲生野時額田王作歌)皇太子答御歌 [明日香宮御宇天皇謚曰天武天皇] (Manyoshu 21) Manyoshu 9 October 2018
0
越勢能山時阿閇皇女御作歌 (Manyoshu 35) Manyoshu 9 October 2018
0
幸于吉野宮之時柿本朝臣人麻呂作歌 (Manyoshu 36) Manyoshu 9 October 2018
0
中皇命徃于紀温泉之時御歌 (Manyoshu 10) Manyoshu 9 October 2018
0
額田王下近江國時<作>歌井戸王即和歌 (Manyoshu 17) Manyoshu 9 October 2018
0
幸于紀温泉之時額田王作歌 (Manyoshu 9) Manyoshu 9 October 2018
0
天皇御製歌 (Manyoshu 25) Manyoshu 9 October 2018
0
(天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老獻歌)反歌 (Manyoshu 4) Manyoshu 9 October 2018
0
(中皇命徃于紀温泉之時御歌) (Manyoshu 12) Manyoshu 9 October 2018
0
(中皇命徃于紀温泉之時御歌) (Manyoshu 11) Manyoshu 9 October 2018
0
明日香川原宮御宇天皇代 [天豊財重日足姫天皇] / 額田王歌 [未詳] (Manyoshu 7) Manyoshu 9 October 2018
0
高市古人感傷近江舊堵作歌 [或書云高市連黒人] (Manyoshu 32) Manyoshu 9 October 2018
0
(過近江荒都時柿本朝臣人麻呂作歌)反歌 (Manyoshu 30) Manyoshu 9 October 2018
0
(讃岐國安益郡之時軍王見山作歌)反歌 (Manyoshu 6) Manyoshu 9 October 2018
0
(額田王下近江國時<作>歌井戸王即和歌)反歌 (Manyoshu 18) Manyoshu 9 October 2018
0
(幸于吉野宮之時柿本朝臣人麻呂作歌)反歌 (Manyoshu 37) Manyoshu 9 October 2018
0
天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老獻歌 (Manyoshu 3) Manyoshu 9 October 2018
0
(高市古人感傷近江舊堵作歌 [或書云高市連黒人]) (Manyoshu 33) Manyoshu 9 October 2018
0
((額田王下近江國時<作>歌井戸王即和歌)反歌) (Manyoshu 19) Manyoshu 9 October 2018
0