Traditional

傷張玖秀才

銅梁劍閣幾區區,十上探珠不見珠。
卞玉影沈沙草暗,驊騮聲斷隴城孤。
入關詞客秋懷友,出戶孀妻曉望夫。
吳水楚山千萬裏,旅魂歸到故鄉無。

Simplified

伤张玖秀才

铜梁剑阁几区区,十上探珠不见珠。
卞玉影沈沙草暗,骅骝声断陇城孤。
入关词客秋怀友,出户孀妻晓望夫。
吴水楚山千万里,旅魂归到故乡无。

Pronunciation

shāng zhāng jiǔ xiù cái

tóng liáng jiàn gé jī qū qū , shí shàng tàn zhū bù jiàn zhū 。
biàn yù yǐng shěn shā cǎo àn , huá liú shēng duàn lǒng chéng gū 。
rù guān cí kè qiū huái yǒu , chū hù shuāng qī xiǎo wàng fū 。
wú shuǐ chǔ shān qiān wàn lǐ , lǚ hún guī dào gù xiāng wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.