Traditional

再遊玄都觀

百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開。
種桃道士歸何處,前度劉郎今又來。

Simplified

再游玄都观

百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开。
种桃道士归何处,前度刘郎今又来。

Pronunciation

zài yóu xuán dū guān

bǎi mǔ tíng zhōng bàn shì tái , táo huā jìng jìn cài huā kāi 。
zhǒng táo dào shì guī hé chǔ , qián dù liú láng jīn yòu lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.