Traditional

蔔算子

不是愛風塵,似被前緣誤。
花落花開自有時,總賴東君主。
去也終須去,住也如何住!
若得山花插滿頭,莫問奴歸處。

Simplified

卜算子

不是爱风尘,似被前缘误。
花落花开自有时,总赖东君主。
去也终须去,住也如何住!
若得山花插满头,莫问奴归处。

Pronunciation

bǔ suàn zǐ

bù shì ài fēng chén , sì bèi qián yuán wù 。
huā luò huā kāi zì yǒu shí , zǒng lài dōng jūn zhǔ 。
qù yě zhōng xū qù , zhù yě rú hé zhù !
ruò dé shān huā chā mǎn tóu , mò wèn nú guī chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.