Traditional

友人見訪不值因寄

門戶寒江近,籬墻野樹深。
晚風搖竹影,斜日轉山陰。
砌覺披秋草,床驚倒古琴。
更聞鄰舍說,一隻鶴來尋。

Simplified

友人见访不值因寄

门户寒江近,篱墙野树深。
晚风摇竹影,斜日转山阴。
砌觉披秋草,床惊倒古琴。
更闻邻舍说,一只鹤来寻。

Pronunciation

yǒu rén jiàn fǎng bù zhí yīn jì

mén hù hán jiāng jìn , lí qiáng yě shù shēn 。
wǎn fēng yáo zhú yǐng , xié rì zhuǎn shān yīn 。
qì jué pī qiū cǎo , chuáng jīng dǎo gǔ qín 。
gēng wén lín shè shuō , yī zhī hè lái xún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.