Traditional

古寺

路傍古時寺,寥落藏金容。
破塔有寒草,壞樓無曉鐘。
亂紙失經偈,斷碑分篆蹤。
日暮月光吐,繞門千樹松。

Simplified

古寺

路傍古时寺,寥落藏金容。
破塔有寒草,坏楼无晓钟。
乱纸失经偈,断碑分篆踪。
日暮月光吐,绕门千树松。

Pronunciation

gǔ sì

lù bàng gǔ shí sì , liáo luò cáng jīn róng 。
pò tǎ yǒu hán cǎo , huài lóu wú xiǎo zhōng 。
luàn zhǐ shī jīng jì , duàn bēi fēn zhuàn zōng 。
rì mù yuè guāng tǔ , rào mén qiān shù sōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.