Traditional

恰似有龍深處臥,被人驚起黑雲生。

Simplified

恰似有龙深处卧,被人惊起黑云生。

Pronunciation

qià sì yǒu lóng shēn chǔ wò , bèi rén jīng qǐ hēi yún shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.