Traditional

和舒上人山居即事

敗葉填溪路,殘陽過野亭。
仍彈一滴水,更讀兩張經。
暝鳥煙中見,寒鐘竹裏聽。
不多山下去,人世盡膻腥。

Simplified

和舒上人山居即事

败叶填溪路,残阳过野亭。
仍弹一滴水,更读两张经。
暝鸟烟中见,寒钟竹里听。
不多山下去,人世尽膻腥。

Pronunciation

hé shū shàng rén shān jū jí shì

bài yè tián xī lù , cán yáng guò yě tíng 。
réng dàn yī dī shuǐ , gēng dú liǎng zhāng jīng 。
míng niǎo yān zhōng jiàn , hán zhōng zhú lǐ tīng 。
bù duō shān xià qù , rén shì jìn shān xīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.