Traditional

夜上隱居寺

尋師擬學空,空住虎溪東。
千裏照山月,一枝驚鶴風。
年如流去水,山似轉來蓬。
盡日都無事,安禪石窟中。

Simplified

夜上隐居寺

寻师拟学空,空住虎溪东。
千里照山月,一枝惊鹤风。
年如流去水,山似转来蓬。
尽日都无事,安禅石窟中。

Pronunciation

yè shàng yǐn jū sì

xún shī nǐ xué kōng , kōng zhù hǔ xī dōng 。
qiān lǐ zhào shān yuè , yī zhī jīng hè fēng 。
nián rú liú qù shuǐ , shān sì zhuǎn lái péng 。
jìn rì dū wú shì , ān chán shí kū zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.