Traditional

客行

上山下山去,千裏萬裏愁。
樹色野橋暝,雨聲孤館秋。
南北眼前道,東西江畔舟。
世人重金玉,無金徒遠遊。

Simplified

客行

上山下山去,千里万里愁。
树色野桥暝,雨声孤馆秋。
南北眼前道,东西江畔舟。
世人重金玉,无金徒远游。

Pronunciation

kè xíng

shàng shān xià shān qù , qiān lǐ wàn lǐ chóu 。
shù sè yě qiáo míng , yǔ shēng gū guǎn qiū 。
nán běi yǎn qián dào , dōng xī jiāng pàn zhōu 。
shì rén zhòng jīn yù , wú jīn tú yuǎn yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.