Traditional

巫山下作

細腰宮盡舊城摧,神女歸山更不來。
唯有楚江斜日裏,至今猶自繞陽臺。

Simplified

巫山下作

细腰宫尽旧城摧,神女归山更不来。
唯有楚江斜日里,至今犹自绕阳台。

Pronunciation

wū shān xià zuò

xì yāo gōng jìn jiù chéng cuī , shén nǚ guī shān gēng bù lái 。
wéi yǒu chǔ jiāng xié rì lǐ , zhì jīn yóu zì rào yáng tái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.