Traditional

庭竹

月籠翠葉秋承露,風亞繁梢暝掃煙。
知道雪霜終不變,永留寒色在庭前。

Simplified

庭竹

月笼翠叶秋承露,风亚繁梢暝扫烟。
知道雪霜终不变,永留寒色在庭前。

Pronunciation

tíng zhú

yuè lóng cuì yè qiū chéng lù , fēng yà fán shāo míng sǎo yān 。
zhī dào xuě shuāng zhōng bù biàn , yǒng liú hán sè zài tíng qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.