Primary tabs

Traditional

惜花吟

枝上花,花下人,可憐顏色俱青春。
昨日看花花灼灼,今朝看花花欲落。
不如盡此花下歡,莫待春風總吹卻。
鶯歌蝶舞韶光長,紅爐煮茗松花香。
妝成罷吟恣遊後,獨把芳枝歸洞房。

Simplified

惜花吟

枝上花,花下人,可怜颜色俱青春。
昨日看花花灼灼,今朝看花花欲落。
不如尽此花下欢,莫待春风总吹却。
莺歌蝶舞韶光长,红炉煮茗松花香。
妆成罢吟恣游后,独把芳枝归洞房。

Pronounciation

xī huā yín

zhī shàng huā , huā xià rén , kě lián yán sè jù qīng chūn 。
zuó rì kàn huā huā zhuó zhuó , jīn zhāo kàn huā huā yù luò 。
bù rú jìn cǐ huā xià huān , mò dài chūn fēng zǒng chuī què 。
yīng gē dié wǔ sháo guāng cháng , hóng lú zhǔ míng sōng huā xiāng 。
zhuāng chéng bà yín zī yóu hòu , dú bǎ fāng zhī guī dòng fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.