Traditional

曉發

旅館候天曙,整車趨遠程。
幾處曉鐘斷,半橋殘月明。
沙上鳥猶在,渡頭人未行。
去去古時道,馬嘶三兩聲。

Simplified

晓发

旅馆候天曙,整车趋远程。
几处晓钟断,半桥残月明。
沙上鸟犹在,渡头人未行。
去去古时道,马嘶三两声。

Pronunciation

xiǎo fā

lǚ guǎn hòu tiān shǔ , zhěng chē qū yuǎn chéng 。
jī chǔ xiǎo zhōng duàn , bàn qiáo cán yuè míng 。
shā shàng niǎo yóu zài , dù tóu rén wèi xíng 。
qù qù gǔ shí dào , mǎ sī sān liǎng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.