Traditional

望天門山

天門中斷楚江開,碧水東流至此回。
兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。

Simplified

望天门山

天门中断楚江开,碧水东流至此回。
两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

Pronunciation

wàng tiān mén shān

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū , gū fān yī piàn rì biān lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Gazing heaven gate mountain
 
Heaven gate midst sever Chu River begins,
Jade water eastward flow reach this return.
Both banks blue mountain each-other facing send-out,
Orphan boat one slice sun edge come.
 
 
Literal Word
 
Gazing Tianmen Mountain
 
Tianmen cuts off Chu River begins,
Jade water eastward flows until returns.
Both side green hills face each other goes out,
Lone boat one a slice sun edge comes.

Report SPAM