Traditional

塗次偶作

歲月客中銷,崎嶇力自招。
問人尋野寺,牽馬渡危橋。
為雨疑天晚,因山覺路遙。
前程何處是,一望又迢迢。

Simplified

涂次偶作

岁月客中销,崎岖力自招。
问人寻野寺,牵马渡危桥。
为雨疑天晚,因山觉路遥。
前程何处是,一望又迢迢。

Pronunciation

tú cì ǒu zuò

suì yuè kè zhōng xiāo , qí qū lì zì zhāo 。
wèn rén xún yě sì , qiān mǎ dù wēi qiáo 。
wéi yǔ yí tiān wǎn , yīn shān jué lù yáo 。
qián chéng hé chǔ shì , yī wàng yòu tiáo tiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.