Traditional

秋寄江舒公

故人何處望,秋色滿江濆。
入水溪蟲亂,過橋山路分。
鶴歸松上月,僧入竹間雲。
莫惜中宵磬,從教夢裏聞。

Simplified

秋寄江舒公

故人何处望,秋色满江濆。
入水溪虫乱,过桥山路分。
鹤归松上月,僧入竹间云。
莫惜中宵磬,从教梦里闻。

Pronunciation

qiū jì jiāng shū gōng

gù rén hé chǔ wàng , qiū sè mǎn jiāng fén 。
rù shuǐ xī chóng luàn , guò qiáo shān lù fēn 。
hè guī sōng shàng yuè , sēng rù zhú jiān yún 。
mò xī zhōng xiāo qìng , cóng jiào mèng lǐ wén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.