Traditional

舟行夜泊夔州

維舟鏡面中,迥對白鹽峰。
夜靜沙堤月,天寒水寺鐘。
故園何日到,舊友幾時逢。
欲作還家夢,青山一萬重。

Simplified

舟行夜泊夔州

维舟镜面中,迥对白盐峰。
夜静沙堤月,天寒水寺钟。
故园何日到,旧友几时逢。
欲作还家梦,青山一万重。

Pronunciation

zhōu xíng yè bó kuí zhōu

wéi zhōu jìng miàn zhōng , jiǒng duì bái yán fēng 。
yè jìng shā dī yuè , tiān hán shuǐ sì zhōng 。
gù yuán hé rì dào , jiù yǒu jī shí féng 。
yù zuò huán jiā mèng , qīng shān yī wàn zhòng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.