Traditional

菩薩蠻

小紅桃臉花中笑。
笑中花臉桃紅小。
垂柳拂簾低。
低簾拂柳垂。
裊花風鬢繞。
繞鬢風花裊。
歸路月沈西。
西沈月路歸。

Simplified

菩萨蛮

小红桃脸花中笑。
笑中花脸桃红小。
垂柳拂帘低。
低帘拂柳垂。
袅花风鬓绕。
绕鬓风花袅。
归路月沈西。
西沈月路归。

Pronunciation

pú sà mán

xiǎo hóng táo liǎn huā zhōng xiào , xiào zhōng huā liǎn táo hóng xiǎo , chuí liǔ fú lián dī , dī lián fú liǔ chuí , niǎo huā fēng bìn rào , rào bìn fēng huā niǎo , guī lù yuè shěn xī , xī shěn yuè lù guī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.