Traditional

贈盧大夫將軍

將軍身在城,詎得虜塵清。
釀酒邀閑客,吟詩直禁營。
蒼鷹春不下,戰馬夜空鳴。
碣石應無業,皇州獨有名。
上山嫌髀重,拔劍嘆衣生。
公議今如此,登壇到即行。

Simplified

赠卢大夫将军

将军身在城,讵得虏尘清。
酿酒邀闲客,吟诗直禁营。
苍鹰春不下,战马夜空鸣。
碣石应无业,皇州独有名。
上山嫌髀重,拔剑叹衣生。
公议今如此,登坛到即行。

Pronunciation

zèng lú dà fū jiāng jūn

jiāng jūn shēn zài chéng , jù dé lǔ chén qīng 。
niàng jiǔ yāo xián kè , yín shī zhí jīn yíng 。
cāng yīng chūn bù xià , zhàn mǎ yè kōng míng 。
jié shí yīng wú yè , huáng zhōu dú yǒu míng 。
shàng shān xián bì zhòng , bá jiàn tàn yī shēng 。
gōng yì jīn rú cǐ , dēng tán dào jí xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.