Traditional

贈楚公

曾聞半偈雪山中,貝葉翻時理盡通。
般若恒添持戒力,落叉誰算念經功。
雲間曉月應難染,海上虛舟自信風。
長說滿庭花色好,一枝紅是一枝空。

Simplified

赠楚公

曾闻半偈雪山中,贝叶翻时理尽通。
般若恒添持戒力,落叉谁算念经功。
云间晓月应难染,海上虚舟自信风。
长说满庭花色好,一枝红是一枝空。

Pronunciation

zèng chǔ gōng

zēng wén bàn jì xuě shān zhōng , bèi yè fān shí lǐ jìn tōng 。
bān ruò héng tiān chí jiè lì , luò chā shuí suàn niàn jīng gōng 。
yún jiān xiǎo yuè yīng nán rǎn , hǎi shàng xū zhōu zì xìn fēng 。
cháng shuō mǎn tíng huā sè hǎo , yī zhī hóng shì yī zhī kōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.