Traditional

贈王山人

紅藤一柱腳常輕,日日緣溪入谷行。
山下有家身未老,竈前無火藥初成。
經秋少見閑人說,帶雨多聞野鶴鳴。
知到蓬萊難再訪,問何方法得長生。

Simplified

赠王山人

红藤一柱脚常轻,日日缘溪入谷行。
山下有家身未老,灶前无火药初成。
经秋少见闲人说,带雨多闻野鹤鸣。
知到蓬莱难再访,问何方法得长生。

Pronunciation

zèng wáng shān rén

hóng téng yī zhù jiǎo cháng qīng , rì rì yuán xī rù gǔ xíng 。
shān xià yǒu jiā shēn wèi lǎo , zào qián wú huǒ yào chū chéng 。
jīng qiū shǎo jiàn xián rén shuō , dài yǔ duō wén yě hè míng 。
zhī dào péng lái nán zài fǎng , wèn hé fāng fǎ dé cháng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.