Traditional

贈著上人

掩門江上住,盡日更無為。
古木坐禪處,殘星鳴磬時。
水澆冰滴滴,珠數落累累。
自有閑行伴,青藤杖一枝。

Simplified

赠著上人

掩门江上住,尽日更无为。
古木坐禅处,残星鸣磬时。
水浇冰滴滴,珠数落累累。
自有闲行伴,青藤杖一枝。

Pronunciation

zèng zhù shàng rén

yǎn mén jiāng shàng zhù , jìn rì gēng wú wéi 。
gǔ mù zuò chán chǔ , cán xīng míng qìng shí 。
shuǐ jiāo bīng dī dī , zhū shù luò léi léi 。
zì yǒu xián xíng bàn , qīng téng zhàng yī zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.