Traditional

贈行如上人

不知名利苦,念佛老岷峨。
衲補雲千片,香燒印一窠。
戀山人事少,憐客道心多。
日日齋鐘後,高懸濾水羅。

Simplified

赠行如上人

不知名利苦,念佛老岷峨。
衲补云千片,香烧印一窠。
恋山人事少,怜客道心多。
日日斋钟后,高悬滤水罗。

Pronunciation

zèng xíng rú shàng rén

bù zhī míng lì kǔ , niàn fó lǎo mín é 。
nà bǔ yún qiān piàn , xiāng shāo yìn yī kē 。
liàn shān rén shì shǎo , lián kè dào xīn duō 。
rì rì zhāi zhōng hòu , gāo xuán lǜ shuǐ luó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.