Traditional

贈道者

披霞戴鹿胎,歲月不能催。
飯把琪花煮,衣將藕葉裁。
鶴從歸日養,松是小時栽。
往往樵人見,溪邊洗藥來。

Simplified

赠道者

披霞戴鹿胎,岁月不能催。
饭把琪花煮,衣将藕叶裁。
鹤从归日养,松是小时栽。
往往樵人见,溪边洗药来。

Pronunciation

zèng dào zhě

pī xiá dài lù tāi , suì yuè bù néng cuī 。
fàn bǎ qí huā zhǔ , yī jiāng ǒu yè cái 。
hè cóng guī rì yǎng , sōng shì xiǎo shí zāi 。
wǎng wǎng qiáo rén jiàn , xī biān xǐ yào lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.