Traditional

送友人歸邛州

鶴鳴山下去,滿篋荷瑤琨。
放馬荒田草,看碑古寺門。
漸寒沙上雨,欲暝水邊村。
莫忘分襟處,梅花撲酒尊。

Simplified

送友人归邛州

鹤鸣山下去,满箧荷瑶琨。
放马荒田草,看碑古寺门。
渐寒沙上雨,欲暝水边村。
莫忘分襟处,梅花扑酒尊。

Pronunciation

sòng yǒu rén guī qióng zhōu

hè míng shān xià qù , mǎn qiè hé yáo kūn 。
fàng mǎ huāng tián cǎo , kàn bēi gǔ sì mén 。
jiàn hán shā shàng yǔ , yù míng shuǐ biān cūn 。
mò wàng fēn jīn chǔ , méi huā pū jiǔ zūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.